Query Failed! SQL: SELECT ROUND(AVG(star), 1) FROM webs247.`ratings` WHERE `is_delete` = 0 AND `is_hidden` = 0 AND `root` = 0 AND `product_id` = - Error: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '' at line 6Query Failed! SQL: SELECT COUNT(*) total FROM webs247.`ratings` WHERE `is_delete` = 0 AND `is_hidden` = 0 AND `root` = 0 AND `product_id` = AND `star` = '5' - Error: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'AND `star` = '5'' at line 7Query Failed! SQL: SELECT COUNT(*) total FROM webs247.`ratings` WHERE `is_delete` = 0 AND `is_hidden` = 0 AND `root` = 0 AND `product_id` = AND `star` = '4' - Error: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'AND `star` = '4'' at line 7Query Failed! SQL: SELECT COUNT(*) total FROM webs247.`ratings` WHERE `is_delete` = 0 AND `is_hidden` = 0 AND `root` = 0 AND `product_id` = AND `star` = '3' - Error: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'AND `star` = '3'' at line 7Query Failed! SQL: SELECT COUNT(*) total FROM webs247.`ratings` WHERE `is_delete` = 0 AND `is_hidden` = 0 AND `root` = 0 AND `product_id` = AND `star` = '2' - Error: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'AND `star` = '2'' at line 7Query Failed! SQL: SELECT COUNT(*) total FROM webs247.`ratings` WHERE `is_delete` = 0 AND `is_hidden` = 0 AND `root` = 0 AND `product_id` = AND `star` = '1' - Error: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'AND `star` = '1'' at line 7Query Failed! SQL: SELECT COUNT(*) total FROM webs247.`ratings` WHERE `is_delete` = 0 AND `is_hidden` = 0 AND `root` = 0 AND `product_id` = - Error: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '' at line 6Query Failed! SQL: SELECT ROUND(AVG(star), 1) FROM webs247.`ratings` WHERE `is_delete` = 0 AND `is_hidden` = 0 AND `root` = 0 AND `product_id` = - Error: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '' at line 6Query Failed! SQL: SELECT pro.*, IFNULL(product_promotion.`info`, 0) promotion_info, IFNULL(product_promotion.`date_start`, '') promotion_date_start, IFNULL(product_promotion.`date_end`, '') promotion_date_end, product_promotion.`type` promotion_type FROM webs247.`product` pro LEFT JOIN `product_promotion` on product_promotion.`id` = pro.`promotion_id` AND product_promotion.`is_hidden` = 0 AND product_promotion.`is_delete` = 0 WHERE pro.`is_delete` = '0' AND pro.`is_hidden` = '0' AND pro.`on_store_is_hidden` = '0' AND pro.`on_store_is_delete` = '0' AND pro.`on_stored` = '1' AND pro.`web_id` = 27 AND ( pro.`category_id` like '%:71:%' ) AND pro.`id` != ORDER BY RAND() LIMIT 0, 4 - Error: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'ORDER BY RAND() LIMIT 0, 4' at line 17

0 Đánh Giá
Đã Bán
0
Thêm vào danh sách yêu thích
Yêu thích
Ngày đăng: - Lượt xem:

Liên hệ

Sản phẩm đã hết hàng!

Đã thêm vào giỏ

  • Chưa có đánh giá nào
Gọi ngay: 0900000002